Home ห้องเขียนแบบ 1

ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                 : ห้องเขียนแบบ 1

ขนาดห้อง             : 10.5 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนเขียนแบบ

 

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ผู้รับผิดชอบ