Home ห้องเก็บเครื่องมือ (งานสี +งานท่อ)

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                 :    ห้องเก็บเครื่องมือ (งานสี + งานท่อ)

ขนาดห้อง             :    14 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :    ใช้เป็นห้องเก็บเครื่องมือปฏิบัติงานสีและงานท่อ

 

    

 

 

 

       แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

        ผู้รับผิดชอบ