Home พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                  :   พื้นที่ฝึกปฎิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้

ขนาดห้อง              :    172.8 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์   :    ใช้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานเครื่องจักรกลงานไม้

 

    

 

 

 

       แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

        ผู้รับผิดชอบ