Home พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น

ขนาดห้อง               : 172.8 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น