Home พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   :   พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น

ขนาดห้อง               :   172.8 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น  

 

                             

 

        ครูวินัย  รุ่งถิ่น

         ผู้รับผิดชอบ