Home พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น

ชั้นที่ 1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อห้อง : พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น

ขนาดห้อง : 172.8 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานไม้เบื้องต้น