Home ห้องพักครูแผนกวิชาก่อสร้าง

 ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   :   ห้องพักครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ขนาดห้อง               :    70 ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องพักครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

 

    

       ครูไม้ทอง  เกิดกิ่ง

        ผู้รับผิดชอบ