Home ตึกคณะวิชาการก่อสร้าง

 

อาคารคณะวิชาการก่อสร้าง (ต๊ะ โลหิตกาญจน์)

ปีที่สร้าง          :   พ.ศ. 2526     

ขนาดพื้นที่      :   17 x 36  เมตร

พื้นที่ใช้สอย    :   1,944.12 ตารางเมตร    

จำนวนชั้น       :   4 ชั้น