Home ห้องสุขาชาย - หญิง

ชื่อห้อง                   : ห้องสุขาชาย - หญิงข้างงานแนะแนว

ขนาดห้อง              : 60  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์   : ใช้เป็นห้องสุขานักเรียน - นักศึกษา