Home คณะผู้จัดทำ หน้าแรก

การพัฒนาเว็บเพจอาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ครั้งนี้เป็นผลงานในรายวิชา

โครงการ (3204-6011) ระดับประกาศบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะผู้จัดทำ

1. นางสาวจิตรดา        เจริญสุข

2. นางสาวปราณี         คนคม

3. นางสาวรุจิรดา         ฟ้าคนอง

4. นางสาวกนกวรรณ     ทิมพิทักษ์

5. นางสาวญาสุมินท์      สัมพันธ์แพ

6. นาสาวจิราพัชร          ขยันดี

อาคารสถานที่วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ประกอบด้วยอาคารทั้งหมด  37  อาคาร  ได้แก่

1. อาคารสมาคม

2. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาเพื่อ

พัฒนาอาชีพ  R-radio

3. อาคารอำนวยการ

4. อาคาร 3 (คณะวิชาบริหารธุรกิจ)

5. งานปกครอง

6. โรงจอดรถนักเรียน-นักศึกษา

7. อาคารงานแนะแนว

8. ห้องสุขาชาย-หญิง

9. อาคารทราวดี (หอสมุด)

10. อาคาร 2 (อุดม - สมพร)

11. อาคารเรียน 5 คณะวิชาพื้นฐาน

12. ร้านถ่ายเอกสารสามารถ

13. อาคารทอผ้า

14. งานพัสดุและจัดซื้อ

15. หมวดเอกสารการพิมพ์

16. อาคารช่างไฟฟ้ากำลัง

17. อาคารช่างอิเล็กทรอนิกส์

18. อาคารงานสวัสดิการพยาบาล/กิจกรรม

19. หอประชุมเล็ก

20. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดม

21. อาคารจิตรภักดี

22. อาคาร 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

23. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 1

24. โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2

25. โรงฝึกงานช่างกลโรงงาน

26. อาคารเทคนิคการผลิต

27. อาคารช่างเชื่อมโลหะ

28. สิ่งประดิษฐ์-ศูนย์ซ่อมรถเข็นเพื่อคนพิการ

29. อาคารคณะวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30. อาคารคหกรรม

31. อาคารศิลปกรรม 1

32. อาคารศิลปกรรม 2

33. อาคารเซรามิคฯ/ศูนย์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฯ

34. อาคารงานอาคารสถานที่

35. อาคารคณะวิชาการก่อสร้าง

36. อาคารสถาปัตยกรรม

37. อาคารอเนกประสงค์ (โรงอาหาร)

หน้าที่รับผิดชอบ

1. นางสาวจิตรดา        เจริญสุข         ทำหน้าที่จัดทำเว็บเพจ

2. นางสาวกนกวรรณ   พิมพิทักษ์        ทำหน้าที่จัดทำเว็เพจ

3. นางสาวปราณี        คนคม            ทำหน้าที่ถ่ายภาพอาคาร

4. นางสาวญาสุมิณท์    สัมพันธ์แพ      ทำหน้าที่ถ่ายภาพอาคาร

5. นางสาวรุจิรดา        ฟ้าคนอง         ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดข้อมูล

6. นางสาวจิราพัชร      ขยันดี            ทำหน้าที่เก็บรายละเอียดข้อมูล