Home อาคารแนะแนวอาชึพ

อาคารแนะแนวอาชีพ

ปีที่สร้าง : -

ขนาดพื้้นที่ : 7 x 24 เมตร

พื้นที่ใช้สอย    : 168 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 1 ชั้น

 

 

 

 

ครูศรัญญา   สวัสดิ์มงคล

ผู้รับผิดชอบ