Home โรงจอดรถนักเรียน-นักศึกษา

โรงจอดรถนักเรียน - นักศึกษา

ปีที่สร้าง                  : 2513

ปรับปรุง                  : 2557

ขนาดพื้นที่             : 800 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียน - นักศึกษา