Home Rest Rooms

ชั้นที่  1 อาคารอำนวยการ

ชื่อห้อง                    : Rest Rooms

ขนาดห้อง               : 30 ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องสุขาแก่ผู้บริหาร ครู-เจ้าหน้าที่และแขกผู้มาเยือน