Home ห้องประชุมเทพเทวัญ

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : ห้องประชุมเทพเทวัญ

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องทำงานของผู้อำนวยการ