Home สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-radio

 


การใช้ประโยชน์ :     ใช้เป็นห้องจัดรายการออกอากาศ  FM 105 MHz
ขนาดห้อง :     13  ตารางเมตร 
ชื่อห้อง :      สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 

 
ครูโรจน       โรจนสาครบุตร

ผู้รับผิดชอบ