รายชื่อห้อง อาคารพัสดุและจัดซื้อ

Home ห้องเอกสารการพิมพ์

ห้องเอกสารการพิมพ์

ขนาดห้อง : 200  เมต

การใช้ประโยชน์  : ใช้เป็นห้องเอกสารการพิมพ์

 

 

 

ครูศุภชัย   ยะภูมินทร์

ผู้รับผิดชอบ