รายชื่อห้อง อาคารพัสดุและจัดซื้อ

Home ห้องพัสดุกลาง

ห้องพัสดุกลาง

ขนาดห้อง : 200  เมต

การใช้ประโยชน์  : ใช้เป็นห้องพัสดุกลาง

 

 

ครูประสิทธิ์   ชูสกุล

ผู้รับผิดชอบ