Home ห้องแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    : ห้องแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก

 

 

ครูพัชรา พฤกษ์ประมูล

ผู้รัผิดชอบ