Home ห้องพักครูแผนกวิชาการเลขานุการ

ชั้นที่ 4 (แผนกวิชาการเลขานุการ)

ชื่อห้อง                     : ห้องพักครูแผนกวิชาการเลขานุการ

ขนาดห้อง                : 120  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องพักครู

 

แผนกวิชาการเลขานุการ

ผู้รับผิดชอบ