Home ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด

ชั้นที่ 2 (แผนกวิชาการตลาด)

ชื่อห้อง                     : ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด

ขนาดห้อง                : 34  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องพักครู

 

 

ครูนริสรา  เกตุทอง

ผู้รับผิดชอบ