Home อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

อาคารเอนกประสงค์ (โรงอาหาร)

ปีที่สร้าง : พ.ศ.2554

ขนาดพื้้นที่ : 10 x 10  เมตร

พื้นที่ใช้สอย    : 3,000 ตารางเมตร

จำนวนชั้น : 3ชั้น