Home อาคารงานปกครอง

อาคารงานปกครอง

ปีที่สร้าง          :    - 

ขนาดพื้้นที่        7 x 24 เมตร 

พื้นที่ใช้สอย    :   168 ตารางเมตร    

จำนวนชั้น       :  1 ชั้น 

 

 

    

 

 

             ครูพนม   พึ่งบัว

              ผู้รับผิดชอบ