Home ห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 ชั้นที่ 1 (แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อห้อง                     :  ห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขนาดห้อง                :  32  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     :  ใช้เป็นห้องพักครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 

 

    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

             ผู้รับผิดชอบ