Home โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2

โรงฝึกงานแผนกวิชาช่างยนต์ 2

ปีที่สร้าง         :   พ.ศ.2513

ขนาดพื้้นที่     :   16 x 44  เมตร

พื้นที่ใช้สอย   :    826.80 ตารางเมตร            

จำนวนชั้น      :   1 ชั้น