Home ห้อง 345

ชั้นที่ 4 (แผนกวิชาการเลขานุการ)

ชื่อห้อง                     : ห้อง 345 (ปฏิบัติการเลขานุการ)

ขนาดห้อง                : 120  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการเลขานุการ

 

 

 

 

ครูลัดดา  พิมพ์สกุลานนท์

ผู้รับผิดชอบ