Home ห้อง 342

ชั้นที่ 4 (แผนกวิชาการเลขานุการ)

ชื่อห้อง                     : ห้อง 342 (ปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย)

ขนาดห้อง                : 60  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้ป็นห้องเรียนปฏิบัติการพิมพ์ดีดไทย

 

 

 

 

ครูณัชมณ   อำนวยชัย

ผู้รับผิดชอบ