Home ห้อง 341

ชั้นที่ 4 (แผนกวิชาการเลขานุการ)

ชื่อห้อง                     : ห้อง 341 (ปฏิบัติสำนักงาน)

ขนาดห้อง                : 80  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติสำนักงาน

 

 

ครูกุลภัส   หลวงเทพ

ผู้รับผิดชอบ