Home ห้อง 335

ชั้นที่ 3 (แผนกวิชาการบัญชี)

ชื่อห้อง                     : ห้อง 335

ขนาดห้อง                : 64  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฏี

 

 

 

ผนกวิชาการบัญชี

ผู้รับผิดชอบ