Home ห้อง 322

ชั้นที่ 2 (แผนกวิชาการตลาด)

ชื่อห้อง                     : ห้อง 322

ขนาดห้อง                : 60  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องเรียนทฤษฏี

 

 

 

 

ครูสุมนา  นรี  วิเศษสุทธิชัย

ผู้รับผิดชอบ