Home ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด

ชั้นที่ 2 (แผนกวิชาการตลาด)

ชื่อห้อง                     : ห้องพักครูแผนกวิชาการตลาด

ขนาดห้อง                : 64  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์     : ใช้เป็นห้องพักครู

 

 

 

 

ครูนริสสา   เกตุทอง

ผู้รับผิดชอบ