Home ร้านถ่ายเอกสาร R-Print

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : ร้านถ่ายเอกสาร R-Print

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นร้านถ่ายเอกสาร