Home ห้องแผนงานและงบประมาณ

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    : ห้องแผนงานและงบประมาณ

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องแผนงานและงบประมาณ

 

 ครูบุษกร   คำเปลว

ผู้รับผิดชอบ