Home ห้องประชุมนายทองด้วง

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : ห้องประชุมนายทองด้วง

ขนาดห้อง               : 90  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องประชุม