Home ห้องโสตทัศนศึกษา

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : ห้องโสตทัศนศึกษา

ขนาดห้อง               : 160  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องประชุมและอบรม

 

 

งานสื่อการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบ