Home ห้องทะเบียน

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                    : ห้องทะเบียน

ขนาดห้อง               : 90  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องทะเบียน

 

 ครูอาณัติ   ทองมั่น

ผู้รับผิดชอบ