Home ห้องครูเวร

 ชั้นที่  1 

ชื่อห้อง                    :    ห้องครูเวร

ขนาดห้อง               :    45  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องพักครูเวรกลางคืน

 

  

       

      

                  งานอาคารสถานที่

                     ผู้รับผิดชอบ