Home ห้องประชาสัมพันธ์

ชั้นที่  1

ชื่อห้อง                   : ห้องประชาสัมพันธ์

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องประชาสัมพันธ์

 

 ว่าที่ ร.ต. เกรียงไกร   กรรณแก้ว

ผู้รับผิดชอบ