Home ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                    : ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการ

นักเรียน-นักศึกษา

 

 

 

นายชุมพล  คำเทียน

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน-นักศึกษา