Home ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                   : ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและ

ความร่วมมือ

 

 

นายศรัณย์    ไวยานิกรณ์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ