Home ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                    : ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 

 

นายจินดา   คงหมวก

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร