Home ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                    : ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ขนาดห้อง               : 30  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องทำงานของรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

นายวิรุณ  วิทยาประเสริฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ