Home ห้อง E4.5

 ชั้นที่  4 

ชื่อห้อง                    :    ห้อง E4.5 (ระบบโทรคมนาคม)

ขนาดห้อง               :    80  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนระบบโทรคมนาคม

 

 

 

 

           ครูวิโรจน์   กิตติวรปรีดา

                  ผู้รับผิดชอบ