Home ห้อง E4.4

ชั้นที่  4

ชื่อห้อง                    : ห้อง E4.4 (วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง)

ขนาดห้อง               : 72  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนวงจรพัลส์และสวิตชิ่ง