Home ห้อง E4.3

ชั้นที่  4

ชื่อห้อง                    : ห้อง E4.3 (อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป)

ขนาดห้อง               : 72  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป