Home ห้อง E4.2

 ชั้นที่  4 

ชื่อห้อง                   :    ห้อง E4.2 (อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น)

ขนาดห้อง               :    72  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

 

 

           ครูกาญจนา   กู้สุจริต

                ผู้รับผิดชอบ