Home ห้อง E4.1

 ชั้นที่  4 

ชื่อห้อง                    :    ห้อง E4.1 (เครื่องรับ-ส่งวิทยุ) 

ขนาดห้อง               :    80  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนเครื่องรับ-ส่งวิทยุ

 

 

 

 

           ครูภัทร   ทองสามสี

                ผู้รับผิดชอบ