Home ห้อง E3.6

ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                   : ห้อง E3.6 (ระบบวิทยุ)

ขนาดห้อง               : 80  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนระบบวิทยุ

 

 

ครูเขตชัย   เอี่ยมศรี

ผู้รับผิดชอบ