Home ห้อง E3.4/ห้อง E3.5

ชั้นที่  3

ชื่อห้อง                   : ห้อง E3.4 (ดิจิตอล)

ขนาดห้อง               : 50  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนระบบดิจิตอล

 

 

ครูลำพึง   วุฒิอำพล

ผู้รับผิดชอบ