Home ห้อง E3.2/ห้อง E3.3

 ชั้นที่  3 

ชื่อห้อง                   :    ห้อง E3.2 (ระบบโทรทัศน์) และห้อง E3.3 (วีดีโอเทป)

ขนาดห้อง               :    100  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนระบบโทรทัศน์และวีดีโอเทป

 

 

 

 

          ครูชนะ   วุฒิอำพล

              ผู้รับผิดชอบ