Home ห้องสโตร์กลาง

 ชั้นที่  2 

ชื่อห้อง                    :    ห้องสโตร์กลาง 

ขนาดห้อง               :    72  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้อง

 

 

 

 

           ครูภัทร   ทองสามสี

                ผู้รับผิดชอบ   

 

  

 

        

 

           ครูกาญจนา  กู้สุจริต

              ผู้รับผิดชอบ