Home ห้องไฟฟ้าและแสงสลับ

ชั้นที่  2

ชื่อห้อง                    : ห้องไฟฟ้าและแสงสลับ

ขนาดห้อง               : 80  ตารางเมตร

การใช้ประโยชน์    : ใช้เป็นห้องเรียนไฟฟ้าและแสงสลับ