Home ห้อง E2.1

 ชั้นที่  2 

ชื่อห้อง                   :    ห้อง E2.1 (เครื่องมือวัดทดสอบ)  

 ขนาดห้อง               :    80  ตารางเมตร 

การใช้ประโยชน์    :   ใช้เป็นห้องเรียนเครื่องมือวัดทดสอบ

 

 

 

 

           ครูขวัญชัย   ออกฉิม

                ผู้รับผิดชอบ   

 

 

        

 

           ครูอาณัติ   ทองมั่น

               ผู้รับผิดชอบ